Problemet och lösningen

När jag förstod evangeliet hände något på insidan av mitt liv. Då hade jag trott på att Jesus var sanningen i drygt trettio år. Ändå var det som att ett pussel med olagda bitar plötsligt blev lagt. Allt föll på plats. De frågor jag ställt fick sina svar. Med det sagt är mitt huvud fortfarande fullt med lögner som jag dagligen för en kamp med. Att jag vet att de är lögner är för att när sanningen tränger igenom kommer friden och verkligheten blir klar. 

I många av mina inlägg återkommer jag till mitt liv, min resa, men jag vill också förklara så bra som möjligt hur Evangeliet blev det glada budskapet det var tänkt att vara. Ingen har förklarat Evangeliet så enkelt och tydligt som författaren till det här texten. Författaren heter Aaron Budjen. Originalet är skrivet på engelska och kan beställas via Aarons hemsida livinggodministries.net. Aarons hemsidan innehåller även undervisning i form av inspelade radioprogram. I skriften talar Aaron till oss i jagform. Sedan har jag, Lotta Bynert, översatt texten efter bästa förmåga. Det har jag gjort med hans tillåtelse. Originalet består av tre små häften som jag satt ihop till en text. Varje del representerar ett av originalets häften. 

Har du några frågor om det du läser så hör gärna av dig till mig. Min mejladress är: evalottawb@gmail.com

Första delen heter ”En ny början” och är en introduktion till hur viktigt det är att, i våra liv, inkludera det Gud valt att uppenbara för oss om vem Han är. Vi har en Gud som är genuint intresserad av vårt välbefinnande, att vi växer och mognar på det sätt som Han skapat oss att växa och mogna på. Han vill att vi lär känna Honom på ett personligt plan och blir delaktiga tillsammans med Honom i det Han gör i den här världen som Han skapade. Att börja om är en del i att uppleva nya faser i vårt liv. Väl vi börjat bygga en relation med Gud genom det Nya Förbundet så är det en relation som aldrig upphör utan är evig.

Den andra delen heter ”Lösningen”. Den börjar med hur Gud skapade oss till att fungera. Han skapade oss med Hans inneboende närvaro i oss så att Han skulle kunna aktivt medverka i våra liv. Han vill inte att vi ska leva med en känsla av tomhet inom oss som den här världen inte kan fylla. Gud har skapat en lösning som gör det möjligt för var och en av oss att kunna bli levande och ha en äkta relation till Honom. Del två förklarar problemet och ger lösningen på problemet, de dåliga nyheterna och de goda nyheterna. Det är berättelsen om hur vi kan börja få lära känna vår Gud som en person. 

Del tre heter ”Förlåtelsen”. Förlåtelsen är det som gör räddningen (frälsningen) möjlig. I den delen förklarar Aaron hur förlåtelsen gör det möjligt för den Helige Ande att bli kvar i oss för alltid. Han skriver om hur viktigt det är för oss att vila i den förlåtelse Han gett oss så att vi kan förlåta andra. Han beskriver också hinder som människor kämpar med i att verkligen omfamna den förlåtelse som givits till dem. Det här är introduktionen till vad vi har i Kristus och hur vi kan leva ett nytt liv utifrån det Han gett oss. 

En ny början

Livet består av förändringar. Du har kanske redan märkt att förändringar tycks vara det enda som är permanent. Ibland är förändringar något oväntat eller tragiskt andra gånger är de förväntade, men ändå kräver de att vi justerar om våra liv och funderar över vad som är viktigast för oss. Ibland kan förändringarna innebära en flytt till en annan ort eller ett helt nytt val av yrke. Andra förändringar innefattar relationer som påbörjas eller avslutas. Ibland helt naturligt på grund av omständigheter i livet andra gånger på grund av olikheter som utvecklas över tid. Hur vi hanterar livet när vi hamnar i dessa förändringar kan, på ett påtagligt sätt, påverkar var upplevelse av lycka.

Årliga milstolpar, som födelsedagar och nyårsfirandet blir ofta tillfällen för oss att tänka över och omvärdera våra liv. Vi tänker på hur livet artat sig jämfört med hur vi önskar att livet skulle vara. Vi beslutar oss för och lovar både oss själva och andra att leva annorlunda och uppnå en bättre livskvalitet. Om skillnaden mellan hur livet är och hur vi vill att livet ska vara är stor kan den realiteten göra oss mer eller mindre deprimerande. Anledningen till det är att vi alla delar den djupa önskan att få erfara vila i våra hjärtan. Det är lätt att tro att om vi bara ändrade omständigheterna så skulle vi finna kärleken, glädjen, vilan, acceptansen och lugnet för resten av livet. Det finns många fantastiska stunder i livet då vi känner den här tillfredsställelsen i livet, men vi skapades av vår Gud på ett sådant sätt att bara en personlig relation med Honom kan ge oss den eviga, totala upplevelsen av att vara hela och fullkomligt tillfredsställda i våra hjärtan. 

I samtal med andra är det inte ovanligt att jag möts av negativa reaktioner när jag berättar det här. Nästan alla har befunnits sig i någon form av kyrka eller mött människor som säger sig vara religösa. Det finns en hel del grupptryck att hantera om du har vänner eller familj som är engagerade i någon form av religion oberoende av hur sann eller falsk den är, eller om de helt förkastar tanken på att det existerar en Gud och förlöjligar dem som tror att det gör det. 

I nästa kapitel inbjuder jag dig att ta del av lösningen. I det kapitlet beskriver jag hur problemet mellan Gud och människan uppstod och den lösning som Han beredde genom Herren Jesus. Det problemet påverkar alla de svårigheter livet ger oss. Att dels förstå vad som hände och varför det hände kommer att ge dig ett bättre perspektiv på den värld du är en del av och de relationer du har med andra. Den lösning som Gud ombesörjde har gjort det möjligt för oss att vandra in i ett nytt liv, att hantera de problem vi möts av på ett sätt som bara är möjligt på grund av att vår Gud går tillsammans med oss i det livet. 

Lösningen

Vi bär på en längtan efter att bli älskade och accepterade. Det här är en naturlig del av vilka vi är, hur vi skapades att vara. Det är sunt att vi har dessa och andra behov. Vi har en längtan i våra liv efter mening och mål, för att ge oss den trygghet och stabilitet som i sin tur ger oss en känsla av omvårdnad och skydd från livets svårigheter. När du iakttar de beslut människor fattar och hur människor reagerar i relation till andra så kommer du att upptäcka att nästan allting människor gör är relaterat till att möta upp deras innersta behov. Tyvärr, med tanke på allt människor gör och är delaktiga i, så är det ovanligt att möta någon som genuint bär på upplevelsen av att vara, på djupet, fullkomligt tillfreds. Några kan hitta en viss form av mening och mål i det arbete som de utför, men många som jag möter skulle hellre göra något annat. När jag hör människor tala om sina relationer med andra så uppfattar jag stora besvikelser när det kommer till människors längtan efter att vara älskade och accepterade. Det finns en djup känsla av tomhet inom oss alla och det påverkar hur vi interagerar med den värld vi lever i. 

Det vanligaste sättet människor lever sina liv på är att sträva efter att maximera bekvämlighet och minimera obehag. Ett annat sätt att uttrycka det här på är att maximera välbefinnande och minimera smärta. Kvaliteten i en människas liv kan lätt definieras genom skillnaden mellan bekvämlighet och obehag. Om de mår bra och lever lustfyllda liv så uttrycker de att deras liv är rikt och att de upplever sig tillfreds. Vi har alla en uppfattning om hur just våra liv ska te sig för att vara fullkomliga. Det är först när de möter riktigt obehag och svår smärta som de upptäcker att klyftan mellan vad de önskar att livet skulle vara och hur det i verkligen är skiljer sig rejält åt. Så länge vi lever här på jorden kommer den här skillnaden alltid att vara en del av vårt liv. Vi fattar egna beslut om våra liv och vi är påverkade av de beslut andra fattar gällande sina. Det kommer alltid att resultera i en viss skillnad mellan hur vi önskar att livet ter sig och hur det verkligen är. Det är viktig för oss alla att förstå och acceptera den här skillnaden. Just den skillnaden kommer alltid att påminna oss om att vi aldrig kommer att få frid i djupet av vårt innersta väsen genom den här världen eller genom människor Gud skapat. 

Vår inre tomhet motiverar oss till saker som orsakar problem och lidanden. Vi kommer att ljuga för att bli omtyckta. Vi kommer att engagera oss i osunda relationer för att vi vill uppleva att någon älskar oss även om vi ser många tecken på att så inte är fallet. När en människa känner sig avvisad eller otillräcklig kan de uppträda både otrevligt och grymt mot någon för att själva uppleva lite tröst. Det är lätt att vi ser de felaktiga val människor gör, men det kan vara svårt för oss att vara tålmodiga och inse att det är de själva som kämpar med obehaget av deras inre tomhet. 

Människans kamp började nästa genast efter det att Adam och Eva skapades. Det här scenariot skapades inte av Gud utan det var konsekvensen av först Eva sedan Adams beslut. När Gud skapade Adam och Eva så skapade Han dem andligt levande.

”Då formade Herren en människa av markens jord och blåste in livsande genom hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.” (1 Moseboken 2:7)

Frasen som används för ”livsandar” är, på originalspråk, en unik ordkonstruktion som uttrycker gåvan som gavs till dem – Guds Helige Ande. De var levande på grund av att de hade Guds Ande inom sig. Det gjorde dem unika i förhållande till djuren och gav dem ett gudomligt förhållande med deras Gud genom Hans Ande eftersom Hans Ande fanns inom dem. Gud kunde vägleda dem personligen. De hade en relation vars grund var närhet och acceptans. Gud gav dem mening och ändamål genom den trädgård Han skapat åt dem och genom den personliga relation Han hade med var och en av dem individuellt. Gud definierade deras relation genom att ge dem en lag som beskrev vad som krävdes för att deras förhållande skulle kunna bestå.

”Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du får äta av vilket träd som helst i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det kommer du sannerligen att dö.” (1 Moseboken 2:16-17)

När du fortsätter läsningen in i kapitel tre så upptäcker du att de valde att bryta mot det Gud sagt. De åt av frukten från det träd som gav kunskap om gott och ont. De trodde på lögnen att de inte skulle dö utan skulle bli som Gud eftersom de skulle kunna göra gott på egen hand genom kunskapen om gott och ont. De avisade Gud och accepterade Djävulen, som bemötte dem i en orms skepnad. När du fortsätter läsa märker du att Adam levde tills han var 930 år gammal (1 Mosebok 5:5). Han brukade jorden, fick barn och gjorde många andra saker också som du inte skulle tro en död person förmögen att göra. Gud ljög inte. Döden Adam och Eva mötte var en andlig död och den inträffade när de åt av frukten från det förbjudna trädet. Den fysiska döden var en konsekvens, men inte den döden Gud hänvisade till i samband med den lag Han gav dem. Adam och Eva upplevde en andlig död. Guds Ande, livets Ande, lämnade dem och de var inte längre levande varelser utifrån ett andligt perspektiv. När de avvisade Gud genom att inte tro på Honom lämnade Han dem andligt döda i förhållande till Honom, men levande i förhållande till världen. När Gud sade att de verkligen skulle dö (1 Mosebok 2:27), så användes just den här unika språkkonstruktion för att uttrycka det specifika ögonblicket, den specifika dagen då de åt av frukten från det förbjudna trädet som de med säkerhet skulle dö. Det är det här som är det grundläggande problemet mellan människan och Gud. 

Problemet mellan människan och Gud var mänsklighetens andliga död som kom genom Adam och Evas beslut att äta av det förbjudna trädets frukt. Från den dagen har alla som fötts in i den här världen fötts lika Adam, inte lika Gud (1 Mosebok 5:1-3). Vi föddes in i den här världen utan den inre närvaron av Guds Ande. Vi är födda andligen döda och våra liv reflekterar den tomheten. Anledningen till att vi lever med en känsla av tomhet inom oss och med behov och önskningar som varken människor eller saker kan fylla är för att vi föddes med den här tomheten inom oss. Vi upplever att något saknas därför att något saknas. Det som saknas är den Helige Ande, den personliga närheten av vår Gud. Han skapades oss på ett sådant sätt att det finns en plats inom oss som tillhör Honom, vårt allra innersta, och ingenting kan fylla den delen av oss som Han skapade åt sig själv. 

Vi kan uppskatta och glädjas över kärlek och acceptans från de människor vi har relationer till, men den perfekta kärleken och acceptansen vi skapades med ett behov av att behöva och längta efter kan bara komma till oss direkt från vår Skapare. Vi kan utforska och lära oss många olika saker i den värld vi är delaktiga i, men bara Gud kan visa oss världen genom Hans ögon och upplysa oss på ett sådant sätt som gör att vi förstår att det bara kommer från Honom. Vi kan uppleva stunder av meningsfullhet genom att få vara delaktiga i saker som är meningsfulla för oss, genom den levnadsstandard vi önskar ha eller genom att engagera oss i projekt eller verksamheter som är större än oss själva. Med det sagt så finns inget större syfte än det att vara en del av det Gud gör i den här världen. Vi kommer aldrig att kunna erfara fullheten av det Han skapade oss att uppleva om vi inte överlämnar oss till Honom och blir en del av arbetet Han utvalt oss till. Lösningen på livets problem och lidanden är att bli andligt levande genom Guds Helige Andes inneboende närvaro i oss och att leva i en personlig och interaktiv relation med Honom. 

Gud löste problemet med mänsklighetens andliga död genom att återupprätta Guds Helige Ande som förlorats genom Adam. Han gjorde det personligen genom att manifestera sig själv genom människan Jesus och på så sätt löste Han det individuella problemet som uppstått genom Adam och Evas beslut. Problemet inkluderade avvisningen av Gud, varje människas enskilt begångna synder och hur den Helige Ande kan återupprättas i varje enskild människa på ett sätt som gör att Han aldrig behöver lämna vårt innersta igen. Hans lösning var att erbjuda den Helige Ande som en fri gåva till människan. 

 ”Men det är inte på samma sätt med nåden som med överträdelsen. För om många måste dö för en enda människas överträdelse, så är Guds nåd och nådegåvan genom en enda människa, Jesus Kristus, oändligt mycket större för många. Det är också stor skillnad mellan följderna av denne ende mans synd och Guds gåva. En enda mans synd ledde till en fällande dom, medan gåvan som följde efter mångas överträdelser ledde till frikännande. Om nämligen en enda människas överträdelse gjorde så att döden fick makten genom denne ende, så ska nu de som får den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva i ännu högre grad få liv och makt genom en enda, Jesus Kristus. Om alltså en endas överträdelse ledde till en fällande dom för alla människor, har också en endas rättfärdiga handling lett till rättfärdighet och liv för alla. Genom att en enda människa var olydig blev alla syndare, men på samma sätt ska alla genom en enda människas lydnad bli rättfärdiga.” (Romarbrevet 5:15-19)

Vår Gud är så otroligt godhjärtad att Han tillåter oss att vara delaktiga i Hans värld och i det Han gör genom den. Varje människa får erfara början och slutet genom att födas in i den här världen och slutligen lämna den genom vår fysiska död. Du har en möjlighet att personligen få lära känna Honom medan du är här och vad du gör med ditt liv kommer att påverka de beslut Gud fattar när det gäller att tillåta eller inte tillåta dig att bli en del av Hans eviga rike efter det att du fysiskt dör. Han vill att du ska lära känna Honom som Han verkligen är. Han vill också lära känna dig, den du verkligen är och den du kommer att bli. När du träder in i Hans närhet efter livet här på jorden så vill du att Han ska möta dig med orden att Han känner dig och att Han har en plats för dig i Hans hem. När den dagen är inne för dig så kommer det beslutet att avgöras om du blivit en ny skapelse i Kristus Jesus eller inte. Du blir en ny skapelse om du tror på Evangeliet.

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta, och något nytt har börjat.” (2 Korintierbrevet 5:17)

Evangeliet kan beskrivas utifrån två delar, de goda nyheterna och de dåliga nyheterna. Det är viktigt att förstå båda. Att påstå att Jesus är svaret, eller lösningen, betyder inte mycket om du inte förstår frågan eller problemet som är löst. De dåliga nyheterna har att göra med synd och död. Synd är ett vanligt förekommande begrepp inom den kristna kyrkan, men det är svårt att finna förståelse för mänsklighetens andliga död. Tillståndet kan liknas vid att någon drabbas av en dödlig sjukdom. Det är absolut imponerande om du botar den här sjukdomen, men en botad person som dör kan ändå bara bäst beskrivas som en botad död person. Om du däremot skulle uppväcka en person som dött av sjukdomen skulle det vara betydligt mer imponerande. Om du däremot inte botade sjukdomen innan du väckte upp personen från de döda så skulle sjukdomen troligtvis döda personen igen. För en optimal lösning krävs det att båda problemen löses. Först botar du sjukdomen. Sedan uppväcker du personen från döden. Det är precis det Gud gjorde genom Hans Messias, Herren Jesus. 

Jesus kom för att lösa problemet med synden och den andliga döden. Han löste dessa problem genom förlåtelse för synden och återupprättelsen av den Helige Ande. Den här lösningen kan beskrivas som en händelse och meningen bakom den händelsen. Gud gjorde något och det Han gjorde var att förändra relationen mellan Honom och mänskligheten. Det som hände vid korsfästelsen var att Jesus dog på korset. Den här händelsen förändrade relationen mellan Gud och människan eftersom den innebar att Gud inte längre håller vår synd emot oss. Det som hände vid uppståndelsen var att Jesus uppväcktes från döden. Den händelsen innebar att relationen mellan Gud och människan förändrades därför att Gud nu hade möjligheten att erbjuda den Helige Ande till den som tog emot Honom. Evangeliet handlar om synd och död, förlåtelse och att återställa liv. 

”Allt detta kommer från Gud, som försonade oss med sig själv genom Kristus och gav oss försoningens tjänst. Gud försonade världen med sig själv genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han gav oss detta budskap om försoning.” (2 Korintierbrevet 5:18-19)

”Han är försoningsoffret för våra synder, och inte bara för våra utan hela världens.” 
(1 Johannesbrevet 2:2)

”Men jag säger er sanningen: det är bäst för er att jag går bort för om jag inte gör det, kommer inte Hjälparen till er. När jag har gått bort, ska jag sända honom till er.” (Johannes 16:7)

”Ni var döda i era överträdelser och synder,” (Efesierbrevet 2:1)

”Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod, kan vi vara helt säkra på att han också ska rädda oss från vreden. Om vi då var Guds fiender men blev försonade med honom genom hans Sons död, så kan vi därför, när vi nu är försonade, också vara säkra på att vi blir räddade genom hans liv.” (Romarbrevet 5:8-10)

Om du ännu inte har trott på Evangeliet, tacka då Gud för att Han har löst problemet med synden mellan dig och Honom på ett sådant sätt att Han aldrig någonsin mer kommer att hålla din synd emot dig. Tacka Honom för att Han erbjuder dig den Helige Ande så att du kan bli andligt levande. Hans löfte är då att göra dig till sitt barn. 

”Det som föds på mänskligt sätt är mänskligt, men det som föds av Anden är andligt. Förvåna dig därför inte över att jag säger att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa men kan inte säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen. Så är det också med var och en som är född av Anden.” (Johannes 3:6-8)

Att kapitulera inför Nya Förbundets löften genom Jesus död och uppståndelse och lite på Evangeliet är början till ett nytt liv som aldrig kommer att ta slut. Du kommer att ha Hans löfte på att Han kommer att vara i dig och med dig för alltid därför att det inte längre finns någon synd som inte är förlåten och kan få Honom att tvingas lämna dig. Med tiden kommer Han att börja visa dig vem Han är. Jag kan inte lära dig på vilket sätt just du kan lära känna Honom, men jag kan vittna om att Han talar genom vår ande till vår själ och vårt sinne. Jag kan berätta om de saker Han har delat med mig som jag vet att jag aldrig kunnat förstå på egen hand. För att upptäcka vem Han är som person så är riktigt bra att börja med att studera vad Han redan sagt.

”För vem kan veta vad som finns i människan, förutom människans ande? Inte heller vet någon vad som finns hos Gud, förutom Guds Ande. Men vi har inte fått denna världens ande, utan Guds egen Ande, så att vi kan veta vad Gud i sin nåd har gett oss.” (1 Korintierbrevet 2:11-12)

Vår Gud är aktivt inblandad i sin skapelse och letar efter människor som vill lära känna Honom. Han har gett oss friheten att ta emot det Han ger eller avstå ifrån det. Han har gett oss tillräckligt med bevis för sin existens och sin delaktighet, men Han har också gett oss det beviset på ett sådant sätt att människor lätt kan välja att ignorera bevisen. Gud har strukturerat vår värld på ett så finurligt sätt att bara de som verkligen vill lära känna Honom kommer att uppvisa sin önskan med sin strävan efter att lära känna Honom. De som letar efter Honom på det sätt som Han önskar att bli känd på kommer att finna Honom. I Ordspråksboken kapitel 20 vers 27 står det om vår ande och varför Gud skapade den. Det är den plats som finns inom oss som Guds Helige Ande kan bo i. Han skapade oss för att fungera i en relation beroende av Honom. Det är en del av hur vi är konstruerade, att Gud är tänkt att leva inom oss som en integrerad del av våra liv och vilka vi är. 

”Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.”

(Ordspråksboken 20:27)

Vår konstruktion kan liknas vid en glödlampa. En glödlampa är beroende av elektricitet för att fungera som den är tänkt att fungera. Om den inte får elektricitet kan du lika gärna hänga upp en sten eller frukt i dess ställe. Den kommer bara inte att fungera som den var tänkt att fungera. En bläckpenna behöver bläck för att kunna fungera. En bil behöver drivmedel för att kunna köras. När en bil saknar drivmedel så måste man knuffa den framåt för att få den att röra på sig. Precis som en glödlampa behöver elektricitet, en bläckpenna behöver bläck och en bil behöver drivmedel behöver vi Guds Helige Ande inom oss för att fungera på det sätt som vi ursprungligen skapades till att fungera. Utan Honom lever vi våra liv med hjälp av avancerade ”bilknuffningstekniker”. Det här kan vara ett sätt att beskriva det kristna livet på för dem som ännu inte känner till Evangeliet. Allt de då kommer att ställa sig är frågor som t.ex. ska bilen knuffas med höger eller vänster skuldra eller ska man resa den fria armen upp i luften eller inte. Att bli lämnad med principer för vårt dagliga liv och sociala strategier för att sluta synda gör det lätt för en person att glömma bort meningen med att upptäcka och lära känna Guds hjärta. 

Genom tiderna har lampan fyllt ett väldigt viktigt syfte människors hem. För att lampan skulle kunna lysa krävdes olja. Ljuset som oljelampan spred var en viktig del i att lära känna djupet i hemmet, speciellt om hemmet låg i mörker. Ordspråksboken 20:27 beskriver det som att att leta efter djupen i Hans hjärta, djupen i Guds hjärta. Precis som vi kan söka efter något värdefullt i svårbelysta utrymmen i våra hem så vill Gud att vi letar i djupet av Hans hjärta efter det som är av allra största värde. Det berättar för oss om vem vår Gud är. Han vill verkligen bli funnen av oss människor som Han skapat och Han kommer att uppenbara sig för dem som verkligen vill lära känna Honom. De som väljer att vända Honom ryggen kommer aldrig att förstå syftet med varför de skapades och de kommer inte att få frid i sina hjärtan eftersom det förblir tomt. Våra hjärtan kan endast fyllas av vår Skapare personligen och när Han gör det öppnas möjligheten för oss att lära känna djupet av Hans hjärta. På det här sättet förs våra hjärta ihop och den här gudomliga relationen är både unik och evig. 

Den här beskrivningen jag gör av Evangeliet är inte den vanliga beskrivningen. Sedan innehållet i det Nya Förbundet blev verkligt för mig har jag besökt en oräknelig mängd församlingar över jorden och talat med mer människor än jag kunde förestå vara möjligt. En av de vanligaste frågorna jag har ställt är ”Hur skulle du beskriva Evangeliet?” Den frågan ställde jag inte med attityden att jag hade svaret och skulle bedöma det svar personen jag frågade gav mig. Min fråga har varit genuin i min önskan att verkligen veta vad människor tror. Jag tycker det här är en fantastisk fråga att ställa till de personer som talar om att de är kristna, dels för att skapa en dialog och kanske även för att förstå hur djup personens erfarenheter av att känna sin Gud är. Jag har hört svar som, enligt min bedömning, saknar helt substans till att vara totalt felaktiga eller delvis korrekta. Det jag upptäckt är att de flesta människor inte är intresserade av den här frågan eller att svara på den. Vissa som har ett intresse av frågan och vars tro är nära min egen uppfattning bär på obekväma tankar som helt enkelt inte är sanna. De här tolkningarna motsäger den förlåtelse som vår Gud gav till oss när Han dog på korset för världens synd.  

I nästa del, ”Förlåtelsen”, beskriver jag hur förlåtelsen gör det möjligt för den Helige Ande att bli kvar i oss för alltid. Jag skriver om hur viktigt det är för oss att vila i den förlåtelse Han gett oss så att vi kan förlåta andra. Jag förklarar också de hinder som människor kämpar med för att verkligen omfamna den förlåtelse som vi har fått. Det här är introduktionen till vad vi har i Kristus och hur vi kan leva ett nytt liv utifrån det Han gett oss.

Med vänliga hälsningar/ Aaron Budjen

Del 3 – ”Förlåtelsen” översätts inom kort.